Daily Schedule

Daily Schedule at Gurdwara Gur Shabad Prakash Akal Ashram Sohana
 • 03:00AM – 03:15AM Prakash – Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji
 • 03:15AM – 04:15AM Nitnem – Panj Baaniyan
 • 04:15AM – 05:45AM Simran-Sadhna
 • 05:45AM – 06.00AM Ardas amd Hukamnama Sahib
 • 06:00AM – 07.30AM Sampuran Shri Asa Ki Vaar Kirtan
 • 07:30AM – 08:15AM Larivaar Gurshabad Vichar
 • 08:15AM – 08.30AM Ardas amd Hukamnama Sahib
 • 08:30AM – 06:00PM WAHEGURU Gurmantar Jaap
 • 06:00PM – 06:45PM Shabad Chawki – Sodar
 • 06:45PM – 07:15PM Paath Sodar Shri Rehras Sahib and Ardas
 • 07:15PM – 08:00PM Kirtan Shabad Chawki Aarti
 • 08:00PM – 08:30PM Katha – Shri Suraj Prakash Granth
 • 08:30PM – )8:45PM Samapti Ardas and Sukhasan Sewa